Skyddet av åkermark måste stärkas

Makthavare och politiker har ännu inte förstått vilken oerhört viktig naturresurs åkermarken är. Förra veckan skrev vi om begreppet Peak Soil och skyddet av åkermark. Skyddet är idag svagt på många håll i världen och åkermark exploateras för att bereda plats åt bebyggelse och infrastruktur. Tidigare i år tillsattes en statlig utredning för att se över hur det lagliga skyddet av åkermark fungerar i Sverige. Utredningen förväntas vara klar i september i år och det ska bli mycket intressant att ta del av vad man kommit fram till och vilka åtgärder som föreslås. Idag är det följande paragraf i Miljöbalken som utgör det lagstadgade skyddet av jordbruksmark:

…Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk….

Fina ord men betyder i praktiken inte så mycket eftersom kommunerna har planmonopol, vilket innebär att de själva har rätten att bestämma över sin markanvändning. Förslag för att stärka skyddet av åkermarken består bland annat av att klassa åkermark som riksintresse på samma sätt som natur- och friluftsområden eller att göra skydd av åkermark till ett nationellt miljömål. Dessa förslag skulle begränsa kommunernas rätt att själva bestämma hur mark ska användas.

I USA utgör olje- och gasbolag ett hot mot jordbruksmarkens framtida produktionsförmåga samt matens livsmedelssäkerhet. Bilden nedan hittade jag på Pinterest och föreställer två jordbrukare i Pennsylvania som står i närheten av en okonventionell gaskälla där skiffergas utvinns genom fracking. Dom protesterar mot de negativa effekter som tekniken misstänks ha på jordbruk, vatten och luftkvalitet. Fracking är ett kontroversiellt ämne i USA och många menar att det finns stora risker med tekniken som enkelt uttryckt går ut på att stora mängder vatten, sand och kemikalier pumpas ner i underjorden under högt tryck för att skapa sprickor runt berggrunden och olje/gasfyndigheter. Många lantbrukare är oroade över att tekniken förstör möjligheterna att bedriva växtodling och animalieproduktion i närområdet bland annat genom att grundvattnet kontamineras vilket innebär risker för både människors och djurs hälsa.

/Frida

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One thought on “Skyddet av åkermark måste stärkas

  1. Pingback: Skyddet av åkermark måste stärkas | Den Goda Jorden - ideell förening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>